12 Class biology (2nd year, fsc part 2) pairing scheme 2019.

                                 MCQ 
                           Q:1

1 MCQ ALL Chapter {17 19 20 22 23 24 25 26 27}

2 MCQ ALL Chapter {15 16 18 21}


                                 Q:2

    Chapter 15........................3Short questions

    Chapter 16.........................3Short questions

   Chapter 18..........................2Short questions

   Chapter 26..........................2Short questions

  Chapter 27...........................2Short questions

                                  Q:3

  Chapter 17..........................3Short questions

  Chapter 22..........................3Short questions

  Chapter 23..........................3Short questions

  Chapter 25..........................3Short questions

                               Q:4

   Chapter 20..........................3Short questions

  Chapter 19..........................2Short questions

  Chapter 21........................2short questions

  Chapter 24........................2Short questions

                               Q:5

     Chapter...............................15+25

                                Q:6

     Chapter................................16+20

                                 Q:7

     Chapter.................................17+27

                                  Q:8

    Chapter.................................18+22

                                   Q:9

    Chapter..................................19+24

Post A Comment:

0 comments: